Všeobecné podnímky

I.
Předmět ubytování
 
Ubytovatel se zavazuje poskytnout objednateli k užívání ,,Chatu U brodu,, v obci Deštné v orlických horách č.p.72, 51791  včetně veškerého jejího příslušenství a to na stanovenou dobu. Smluvní vztah mezi ubytovatelem a ubytovaným (případně také objednatelem ubytování, dále jen ubytovaný nebo objednatel) vzniká na základě potvrzené objednávky ubytování. Objednávka může být učiněna ve formě písemné, ústní, telefonické nebo elektronické. Smlouva o ubytování je uzavřena dnem, kdy ubytovatel potvrdí objednateli objednávku ubytování. Smlouva o ubytování je závazná.
 
II.
Úhrada za pobyt

Při objednání služeb ve lhůtě kratší než 30 dnů před nástupem se platí klient celou částku za pobyt najednou. Při objednání ve lhůtě delší než 30 dnů před nástupem platí klient zálohu ve výši 30 %, která je splatná do tří dnů po potvrzení rezervace. Doplatek dalších 70% zákazník hradí nejpozději 30 dnů před nástupem. Platby je možno provádět bezhotovostně převodem na účet. Přesný termín platby je uveden v „Potvrzení rezervace “, které je klientovi zasíláno po provedení závazné rezervace. 

Na místě při převzetí chaty se platí vrtaná kauce 3000,-Kč.  

Při příjezdu a předání chaty učiní správce záznam o stavu elektroměru. Na základě odečtu při ukončení pobytu bude provedeno vyúčtování. Doplatek klient uhradí  při ukončení pobytu. 

V ceně není zahrnut rekreační poplatek obecnímu úřadu Deštné v O.h. a poplatek za lůžkoviny (50Kč za osobu) 

III.

Odstoupení od smlouvy
 
Ubytovatel může tuto smlouvu okamžitě vypovědět i před uplynutím dohodnuté doby a to v případech, kdy objednatel:
a) Nezaplatí stanovenou částku za ubytování do splatného termínu
b) Hrubě poruší pravidla ubytování
c) Ubytovatel má právo odstoupit od smlouvy o pronájmu v případě výskytu objektivních závažných příčin, jako jsou živelné katastrofy, havárie apod., které znemožňují provozování nemovitosti. 
 
 Nájemník je oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě takového odstoupení náleží pronajímateli storno poplatek .
Storno poplatky jsou ve výši:
rezervačního poplatku  při zrušení objednávky ode dne rezervace  až 31 dnů před nástupem.

 50% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 30 – 11 dnů před nástupem.
100% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 10 – 0 dnů před nástupem. 

(Pronajímatel nevyžaduje žádný storno poplatek v případě, že nájemník najde za sebe náhradní osobu, která si nemovitost pronajme za stejných podmínek v uvedeném termínu).

 
IV.
Ostatní ujednání
 
Objednatel je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a plnění s ubytováním spojené řádně; v těchto prostorách nesmí objednatel bez souhlasu ubytovatele provádět žádné změny.
 
Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním stavu. Nájemce v zimním období  odklízí sníh kolem chaty. 
Nájemce je povinen veškeré zjištěné závady v objektu okamžitě nahlásit ubytovateli.
Způsobí-li škodu, musí ubytovaný tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Případnou škodu způsobenou svým nedbalostním chováním je povinen uhradit. Bude-li zjištěná škoda, je pronajímatel, nebo jeho oprávněný zástupce oprávněn žádat náhradu škody na místě. O škodě se sepíše protokol, který bude brán jako důkaz a uznání škodné události a bude podepsán oběma stranami.
 
Objednatel je povinen dbát všech platných nařízení, bezpečnostních předpisů a opatření s tím souvisejících.
Objednatel je povinen dbát na to, aby nebyl narušován veřejný pořádek a chránit majetek ubytovatele proti poškození a zcizení. Případnou škodu způsobenou svým nedbalostním chováním je povinen uhradit.
 
Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé z důvodu nepříznivého počasí, dopravních kolapsů a
dalších podobných důvodů, které nemůže ovlivnit. Z těchto důvodů nevzniká zákazníkovi právo odstoupit od smlouvy.
Ubytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé objednateli, ke kterým došlo zaviněním tzv. „vyšší moci“.
 
Objednavatel souhlasí s Ubytovacím řádem CHATY U BRODU a podmínkami pro ubytování