Všeobecné podnímky

I.
Předmět nájmu
 
Pronajímatel se zavazuje poskytnout objednateli k užívání ,,Chatu U brodu,, v obci Deštné v orlických horách č.p.72, 51791  včetně veškerého jejího příslušenství a to na stanovenou dobu. Smluvní vztah mezi Pronajímatelem
a nájemcem vzniká na základě potvrzené objednávky. Objednávka může být učiněna ve formě písemné, ústní, telefonické nebo elektronické. 
II.
Úhrada 

Při objednání termínu  ve lhůtě kratší než 30 dnů před nástupem  platí klient celou částku za pobyt najednou. Při objednání ve lhůtě delší než 30 dnů před nástupem platí klient zálohu ve výši 30 %, která je splatná do tří dnů po potvrzení rezervace. Doplatek dalších 70% zákazník hradí nejpozději 30 dnů před nástupem. Platby je možno provádět bezhotovostně převodem na účet. Přesný termín platby je uveden v „Potvrzení rezervace “, které je klientovi zasíláno po provedení závazné rezervace. 

Cena za celou chatu nezáleží na poču osob. Kapacita je 21 pevných lůžek. Za každou daší osobu navíc, bude účtován poplatek 80 Kč za noc. 

Poplatek za psa je 100 Kč za den.

Na místě při převzetí chaty se platí vratná kauce 5000,-Kč.   

V ceně není zahrnut rekreační poplatek obecnímu úřadu Deštné v O.h. a poplatek za lůžkoviny (50Kč za osobu) 

III.

Odstoupení od smlouvy
 
Pronajímatel může tuto smlouvu okamžitě vypovědět i před uplynutím dohodnuté doby a to v případech, kdy objednatel:
a) Nezaplatí stanovenou částku do splatného termínu
b) Hrubě poruší pravidla ubytování
c) Pronajímatel má právo odstoupit od smlouvy o pronájmu v případě výskytu objektivních závažných příčin, jako jsou živelné katastrofy, havárie apod., které znemožňují provozování nemovitosti. 
 
 Nájemník je oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě takového odstoupení náleží pronajímateli storno poplatek .
Storno poplatky jsou ve výši:
rezervačního poplatku při zrušení objednávky ode dne rezervace.

 100% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 30 – 0 dnů před nástupem.
 

(Pronajímatel nevyžaduje žádný storno poplatek v případě, že nájemník najde za sebe náhradní osobu, která si nemovitost pronajme za stejných podmínek v uvedeném termínu).

 
IV.
Ostatní ujednání
 
Nájemce může užívat prostory vyhrazené k ubytování .V těchto prostorách nesmí nájemcel bez souhlasu ubytovatele provádět žádné změny. Manipulování, vynášení nábytku a nádobí z chaty je zakázáno. Kouření v objektu je zakázáno.
Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním stavu. V chatě je zakázáno chodit v botech, rekteanti se musí přezouvat. Nájemce v zimním období  odklízí sníh kolem chaty. 
Nájemce je povinen veškeré zjištěné závady v objektu okamžitě nahlásit ubytovateli.
Způsobí-li škodu, musí ubytovaný tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Případnou škodu způsobenou svým nedbalostním chováním je povinen uhradit. Bude-li zjištěná škoda, je pronajímatel, nebo jeho oprávněný zástupce oprávněn žádat náhradu škody na místě. 
 
Nájemce je povinen dbát všech platných nařízení, bezpečnostních předpisů a opatření s tím souvisejících.
Nájemce je povinen dbát na to, aby nebyl narušován veřejný pořádek a chránit majetek ubytovatele proti poškození a zcizení. Případnou škodu způsobenou svým nedbalostním chováním je povinen uhradit.
 
Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé z důvodu nepříznivého počasí, dopravních kolapsů, výpadků / přerušním el. energie, nebo vody a
dalších podobných důvodů, které nemůže ovlivnit. Z těchto důvodů nevzniká nájemci právo odstoupit od smlouvy.
Pronajímatel nenese odpovědnost za škody vzniké nájemci, ke kterým došlo zaviněním tzv. „vyšší moci“.
 
Nájemce souhlasí  řádem CHATY U BRODU.